Category Archives: Теорія управління – частина третя

49.ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ

Принципи організації управлінських інновацій - вироблені теорією і практикою установки, якими необхідно керуватися в процесі управління інноваціями. Використання принципів дозволяє підвищити ефективність підготовки і реалізації управлінських нововведень і кінець кінцем збільшити результативність адміністративної діяльності. Існують загальні і технологічні принципи організації … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

48.УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інновації відбивають механізм розвитку соціальних систем будь-якого типу. Основні властивості соціальних інновацій : 1)цілеспрямованість змін. Інновації обернені на досягнення конкретного результату, який виправдовує їх застосування. Мета інновацій - підвищення ефективності організації; 2)якісний характер змін. Якісні зміни системи роблять максимальний вплив … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

47.СУТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Інноваційний менеджмент - управління нововведеннями і інноваціями. Нововведення - прогресивне нововведення, елемент, який є новим для системи, що приймає і використовує його. Інновація(від англійського слова innovation) - процес створення, поширення і використання нововведення, яке сприяє розвитку і підвищенню ефективності роботи … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

46.ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

1. Перенесення управлінських методів, технологій і прийомів з області комерційної діяльності в державну. 2. У все більшому числі конкретних сфер державної служби потрібно нестандартні рішення виникаючих проблем. Традиційна модель управління змінюється на нову, на місце авторитарного управління приходить демократичне управління. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Управління в державній службі реалізується через наступні основні функції: 1) планування; 2) організацію; 3) координацію; 4) мотивацію; 5) контроль. Розподіл управлінської праці нормативно закріплюється в організаційній структурі, а дії, що повторюються і стандартні, - в управлінських процедурах. При управлінні в … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

44.ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Організаційна культура - система формальних і неформальних норм і правил діяльності, цінностей, очікувань, поведінкових ритуалів і особливостей поведінки, існуючих на підприємстві. Процес активізації людських ресурсів шляхом формування організаційної культури моделюють у формі трьох взаємозв'язаних підходів. 1.Представлення з приводу активності працівника … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

43.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Структура і організаційна культура є важливими чинниками активізації людських ресурсів. Одне з головних завдань будь-якого керівника - створювати організаційні структури, що дозволяють не лише адаптуватися до змін, що відбуваються, але і активно сприяти цьому процесу. Завдання організаційної структури : 1) … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

42.РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Початкова стадія діяльності по розвитку людських ресурсів : розробка і реалізація програм орієнтації для знову прийнятих працівників. Процедура введення в посаду побічно відноситься до програм розвитку людських ресурсів, не будучи навчанням або формуванням необхідних навичок і знань, але саме з … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

41.АКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Активність - загальна характеристика людини, здатність робити суспільно значимі перетворення довкілля на основі привласнення багатств духовної, матеріальної і корпоративної культури організації. Форми прояву активності : •у творчій діяльності, спрямованій на рішення творчих виробничих завдань(участь в раціоналізації і винахідництві, розробці нових … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

40.ПОНЯТТЯ І СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

Існують чотири змінювані концепції ролі кадрів на виробництві: 1.Використання трудових ресурсів : з кінця XIX до 60-х років XX ст. У виробництві розглядалася лише функція людської діяльності - праця, вимірювана витратами робочого часу і зарплатою. 2. Управління персоналом: 30-і роки … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

39.КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Одна з важливих функцій менеджменту - налагодження ефективної комунікації, оскільки саме з її допомогою досягається єдність організації досягши поставлених цілей, взаєморозуміння з партнерами. Комунікаційний менеджмент - об'єктивно орієнтований вид менеджменту, що пізнає і використовує закономірності обміну інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

38.МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Модель комунікативного процесу - складові компоненти(суб'єкти і об'єкти) спілкування: комунікатор - повідомлення(текст) - канал - аудиторія(реципієнт) - зворотний зв'язок. Комунікатор - той, хто передає інформацію. Виділяють три позиції комунікатора : 1) коли комунікатор відкрито оголошує себе прибічником точки зору, що … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

37.СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ

Сприйняття інформації залежить від: 1. Довіри до інформатора, від його компетентності. Один із способів викликати довіру у аудиторії - почати висловлювати судження, з якими аудиторія згодна. Інший спосіб - бути представленим в якості людини, обізнаної в цьому питанні. 2. Стиль … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

36.КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ

Канал комунікації - засоби або шляхи, за допомогою яких і по яких передається інформація. Виділяють наступні види каналів комунікації : 1) прямі - канал комунікації, коли інформація передається безпосередньо від інформатора до інформованої особи; 2) непрямі - канал комунікації, коли … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

35.ВИДИ КОМУНІКАЦІЙ

Масова комунікація - сукупність відкритих, впорядкованих процесів передачі соціально значимої інформації, що піддаються цілеспрямованому регулюванню і що використовуються правлячою елітою для затвердження певних духовних цінностей цього товариства і чинення ідеологічної, політичної, економічної або організаційної дії на оцінки, думки і поведінку … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

34.КОМУНІКАЦІЯ І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. МАНЕРИ КОМУНІКАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Комунікація - це: 1) передача інформації(ідей, образів, оцінок, установок) від особи до особи; 2) взаємодія, за допомогою якої інформація передається і приймається; процес передачі і прийому інформації; 3) лінія або канал, що сполучають учасників обміну інформацією. Особливості комунікацій між людьми: … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

33.ІНТУЇТИВНІ І ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

Інтуїтивне рішення засноване на інтуїції особи, що приймає це рішення. Такі рішення грунтуються не на міркуваннях, не на свідомому зіставленні варіантів, а на «шостому» почутті. «Шосте» почуття формується підсвідомістю, пам'яттю, активним прагненням до пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася. … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

32.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ЗА ОЗНАКОЮ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, таких, що БЕРУТЬ участь В ПРИЙНЯТТІ РІШЕННІ

1.Індивідуальні рішення приймаються керівником, відповідальною особою, вони чітко персоніфіковані. Індивідуальний характер таких рішень поширюється тільки на акт їх прийняття. У підготовці, виробленню індивідуальних рішень можуть брати участь консультанти, аналітики, помічники особи, що приймає остаточне рішення. Часто проводяться попередні узгодження проекту … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено

31.КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННІ ПО МІРІ ВАЖЛИВОСТІ

По мірі значущості, важливості, тривалості дії рішення бивют : 1.Стратегічні рішення глобального характеру, розраховані на тривалий термін виконання. Різновиди стратегічних рішень : проведення кардинальних перетворень в системі управління(здійснення дій, які сприяють повній зміні обстановки, що склалася), прийняття перспективних планів, програм, … Continue reading

Posted in Теорія управління - частина третя | Коментування вимкнено