Category Archives: МАКРОЕКОНОМІКА – ТРЕТІЙ РОЗДІЛ

59.ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Державний борг - неминуче породження дефіциту бюджету, причини якого пов'язані із спадом виробництва, із зростанням граничних витрат, незабезпеченою емісією грошей, зростанням витрат по фінансуванню військово-промислового комплексу, зростанням об'ємів тіньової економіки, невиробничих витрат, втрат, розкрадань і т. д. Державний борг підрозділяється … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

58.КРИВА ЛАФЕРА

Податкова система, побудована з урахуванням податкових пільг і раціональних податкових ставок, забезпечує дію стимулюючої функції розвитку виробництва і збільшення податкової бази. Навпаки, невиправдане збільшення ставок створює умови зниження обсягів виробництва і «відходу» від сплати податків. Прикладом великомасштабних заходів по стимулюванню … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

57.ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Податок - це примусово що вилучаються державою або місцевою владою засоби з фізичних і юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Ці збори робляться на основі державного законодавства. У сучасних умовах податки виконують дві основні функції: фіскальну і економічну. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

56.МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного устрою. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі і виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами. Фінансовою базою місцевих органів влади … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

55.ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Головною ланкою фінансової системи є державний бюджет. Це найбільший централізований грошовий фонд, що знаходиться у розпорядженні уряду. Сукупність організаційних структур, що входять в нього, утворює бюджетну систему. Вона формується з урахуванням сукупності соціально-економічних, правових, адміністративних особливостей. Структура бюджетної системи тієї … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

54.ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

Фінансова система включає три основні ланки: державні фінанси, фінанси населення і фінанси підприємства. З цих трьох ланок головними є фінанси підприємств, бо перші дві ланки формуються на їх базі. Державні фінанси складаються з двох основних елементів: державного бюджету і позабюджетних … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

53.ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну. Та частина фінансів, яка функціонує у сфері матеріального виробництва і бере участь в процесі створення грошових доходів і накопичень, виконує не лише розподільну і контрольну, але і функцію формування грошових доходів(що регулює) … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

52.ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ

Фінанси є економічними стосунками, пов'язаними з формуванням, розподілом і використанням централизированних і де-централизированних фондів грошових коштів в цілях виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення. Основні ознаки фінансів : –грошові стосунки між двома суб'єктами, т. е. гроші … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

51.АНТИІНФЛЯЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Різноманітні негативні соціальні і економічні наслідки інфляції примушують уряди різних країн проводити певну економічну(антиінфляційну) політику. Мета антиінфляційної політики полягає в тому, щоб зробити інфляцію керованої, а її рівень - досить помірним. Для цього використовується широкий набір грошово-кредитних, бюджетних, податкових методів, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

50.СТАГФЛЯЦІЯ

Останнім часом економісти стали виділяти особливий новий вид інфляції - стагфляцію. Як відомо, стагфляція - це одночасне зростання загального рівня цін, скорочення обсягів виробництва і, отже, збільшення безробіття. Стагфляція тісно пов'язана з інфляцією пропозиції і попиту. А причинами є структурна … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

49.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ

Жорстке регулювання сукупного попиту може утримати на незмінному рівні ціни, але тільки за рахунок зростання безробіття. Звідси виникає тяжка дилема для тих, хто займається макроекономічним регулюванням : їм доводиться на найближчу перспективу робити вибір між регулюванням рівня інфляції і підвищенням … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

48.НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ

Зростання маси грошей, що звертаються, прискорює платіжний обіг, сприяє активізації інвестиційної діяльності. У свою чергу зростання виробництва приведе до відновлення рівноваги між товарною і грошовою масою при більш високому рівні цін. Процес цей суперечливий. З одного боку, збільшуються грошові прибутки, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ

Під функціями інфляції розуміють позитивні соціально-економічні наслідки інфляції. Зрозуміло, що позитивні функції інфляція може виконувати тільки у разі, якщо вона не буде надмірно високою. Інфляція виконує дві основні функції: –стимулюючу; –еволюційну. Під першою мається на увазі, що очікування деякого зростання … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

46.ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ

Існує декілька видів інфляції. Передусім ті, які виділяють з позиції темпу зростання цін(перший критерій). У теорії і практиці розрізняють декілька «рівнів» інфляції. 1.Повзуча(помірна) інфляція, для якої характерні відносно невисокі темпи зростання цін, приблизно до 10 % або дещо більше відсотків … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ

Інфляція є однією з найважливіших макроекономічних проблем. Вона з'являється у вигляді довготривалого процесу, який проявляється в зростанні загального рівня цін. В результаті грошові агрегати знецінюються по відношенню до реальних активів. У цьому суть цього явища, яке залежить від багатьох чинників. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

44.КРЕДИТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

Позиковим капіталом називається капітал в грошовій формі, що надається в позику його власниками на умовах зворотності за плату у вигляді відсотка. Рух цього капіталу називається кредитом. Кредит - цей рух вартості на умовах зворотності. Джерела позикового капіталу 1.Грошові кошти, призначені … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Грошові реформи є глибоким перетворенням грошової системи країни, що проводиться державою у зв'язку з розладом грошового обігу і в цілях зміцнення національної валюти, стабілізації грошової одиниці. Основні види грошових реформ : повна або часткова заміна грошових знаків з випуском грошей … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

42.ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Під грошово-кредитною політикою держави розуміється сукупність економічних заходів по регулюванню кредитно-грошового звернення, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання шляхом дії на рівень і динаміку виробництва, зайнятості, інфляції, інвестиційної активності і інших макроекономічних показників. Грошово-кредитна політика проводиться головним чином Центральним банком. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

41.СТВОРЕННЯ ГРОШЕЙ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Банки(банківська система) мають здатність створювати гроші, т. е. збільшувати пропозицію грошей. У основі здатності банків створювати гроші лежать їх надмірні резерви і принцип мультиплікатора. Центральний банк встановлює певний мінімальний відсоток від величини певних категорій депозитів, який фіксує розмір грошових коштів, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

Банківська система - одне з вищих досягнень економічної цивілізації. У Росії функціонує дворівнева банківська система. Перший рівень - Центральний(емісійний) банк. Центральний банк називають «Банк банків», оскільки в нім мають рахунки і зберігають свої резерви комерційні банки. Функції Центрального банку : … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено