Category Archives: МАКРОЕКОНОМІКА – ДРУГИЙ РОЗДІЛ

39.СУЧАСНА КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА

Кредитно-грошова система - це сукупність кредитних стосунків, форм і методів кредитування, здійснюваних кредитно-фінансовими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах терміновості, платності і зворотності. Сучасна кредитно-грошова система держави складається з банківської системи(Центробанк … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

38.ЕВОЛЮЦІЯ І ВИДИ ГРОШЕЙ

Гроші у своєму розвитку виступали в двох видах: дійсні гроші і знаки вартості(замінники, заступники). Дійсні гроші - гроші, номінальна(позначена на них) вартість яких відповідає їх реальній вартості, т. е. вартості металу, з якого вони виготовлені. Перші монети з'явилися майже 26 … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

37.ГРОШІ І ЇХ ФУНКЦІЇ

Гроші - це не товар, а загальний еквівалент, який вимірює ціну товару. Гроші з'явилися з тієї миті, як виникла необхідність обміну. У рамках натурального господарства, коли уся необхідна продукція для споживання робилася самим господарством, просто не було необхідності виникнення грошей. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

36.ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ГРОШЕЙ

Грошовий ринок - це ринок грошових коштів, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. Рівноважну взаємодію попиту і пропозиції грошей забезпечують спеціальні грошово-кредитні інститути. Пропозиція грошей. Уся … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

35.СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ І ЇЇ ВИМІР

Головним елементом ринкової економіки є гроші, які забезпечують безперервність народно-господарського кругообігу, кругообігу доходів і витрат. Грошова маса є сукупністю готівкових і безготівкових платіжних коштів, що забезпечують звернення товарів і послуг в країні в певний момент. Ліквідність - здатність швидкого перекладу … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

34.МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Методи подолання безробіття визначає концепція, якою керується уряд конкретної країни. Пигу і його послідовники, що вважають, що корінь зла - у високій заробітній платі, пропонують: –сприяти зниженню заробітної плати; –роз'яснювати профспілкам, що зростання заробітної плати, якого вони домагаються, обертається зростанням … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

33.ЗАКОН ОУКЕНА

Якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень безробіття, то країна недоотримує частину валового національного продукту. Числення потенційних втрат продукції і послуг в результаті зростання безробіття здійснюється на основі закону, сформульованого американським економістом А. Оукеном. (Y - у)/у = b x(U … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

31.БЕЗРОБІТТЯ І ЇЇ ВИДИ

Безробіття - невід'ємний елемент ринку праці. Вона є складним, багатоаспектним явищем. Доросле населення, що має робочу силу, ділиться на декілька основних категорій залежно від того положення, яке воно займає відносно ринку праці. Працездатне населення - це усе ті, хто за … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

30.РИНОК ПРАЦІ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ

Ринок праці - це категорія ринкового господарства. Основними елементами ринку праці є попит на працю, пропозиція праці і ціна праці. Ринок праці має ряд особливостей. Його складовими елементами є живі люди, які виступають носіями робочої сили і наділені такими людськими … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

29.КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Теорія зайнятості пройшла довгий шлях еволюційного розвитку і відрізняється різноманіттям концептуальних підходів, методів і інструментарію дослідження. Теоретичні погляди на цю проблему характеризуються безліччю напрямів і шкіл в структурі світової економічної думки. Неокласична школа розглядає ринок праці як внутрішньо неоднорідну і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

28.ОСОБЛИВОСТІ В ПІДХОДАХ ДО ПРОБЛЕМИ ЦИКЛІВ

Нині не існує єдиної теорії циклу. Більше того, багато економістів заперечують циклічність розвитку економіки в принципі. Як правило, до них відносяться переважно прибічники неокласичної і монетарної шкіл. Ці економісти вважають за краще говорити не про циклічність(оскільки цикл має на увазі … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

27.КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ КРИЗ

Сучасній науці відомі більше 1380 типів циклічності, проте економіка по перевазі оперує чотирма - шістьма з них. Цикли Жугляра. Раніше всього економічна наука виділила цикл 7-12 років, який згодом отримав ім'я Жугляра. Втім, цей цикл має і інші назви: «промисловий … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

26.СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

Існують чотири фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом. Існують і інші класифікації: так, деякі сучасні дослідники виділяють тільки дві фази: рецесію і підйом. Криза проявляється передусім в надвиробництві товарів, скороченні кредитів і підвищенні позикового … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

25.ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Теорія економічних циклів разом з теорією економічного зростання відноситься до теорій економічної динаміки. Теорія зростання досліджує чинники і умови зростання як довготривалій тенденції, теорія циклу - причини коливань економічної активності в часі. Напрям і міра зміни сукупності показників, що характеризують … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

24.РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Під рівноважним економічним зростанням розуміється такий розвиток національної економіки в довгостроковому періоді, при якому об'єми сукупного попиту і сукупної пропозиції, що збільшуються від періоду до періоду, постійно рівні між собою. З цього визначення виходить, що при рівноважному зростанні сукупний попит … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

23.ЧИННИКИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під чинниками економічного зростання в економіці розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності і якості зростання. За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники. Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

22.СУТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під економічним зростанням розуміються довготривалі зміни реального обсягу національного виробництва, пов'язані з розвитком продуктивних сил в довгостроковому тимчасовому інтервалі. Якщо усі чинники виробництва використовуються повністю і з найбільшою ефективністю(економіка знаходиться на межі своїх виробничих можливостей), то реальний обсяг виробництва досягає … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

21.МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Модель «доходи - витрати» дозволяє розглянути механізм формування рівноважного обсягу національного виробництва в короткостроковому періоді при передумові стабільності усіх цін. Для аналізу цього механізму в умовах цін, що змінюються, а також для виявлення специфіки пристосування економіки до стану рівноваги в … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

20.СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

Сукупною пропозицією в макроекономіці називається сума усіх вироблених в країні кінцевих товарів і послуг, яку фірми готові запропонувати на ринку впродовж певного періоду при кожному можливому рівні цін. Іншими словами, це - реальний обсяг національного виробництва при різних значеннях індексу … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено