Category Archives: МАКРОЕКОНОМІКА – ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ

90.МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Міжнародна валютна система є формою організації міжнародних валютних відносин, пов'язаних з розвитком світового господарства. Під нею розуміється сукупність грошових стосунків, що опосередковують що стихійно склалася і/або закріплену законодавчо міжнародними угодами систему інститутів, правил і методів здійснення міжнародних розрахунків. Світова валютна … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

89.КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТИ

Оборотність валюти, або її конвертована, є важливим параметром інтеграції економіки у світове господарство. Під конвертованою розуміють гарантовану можливість обміну національної валюти на іноземні по валютному курсу, що реально складається на ринку. Визначальним принципом при оцінці характеру оборотності валют є міра … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

88.МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Основний метод - валютна інтервенція. Валютною інтервенцією називається купівля або продаж Центральним банком іноземної валюти. Її об'єм визначається величиной сальдо платіжного балансу і накопиченими золотовалютними резервами. При тривалому дефіциті платіжного балансу, викликаному втратою конкурентоспроможності країни на світовому ринку, резервні активи … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

87.ВАЛЮТНИЙ КУРС

Валютний курс є об'єктивною економічною категорією. Його поява обумовлена наступними процесами в економіці. По-перше, при експорті-імпорті товарів і послуг, русі капіталів і репатріації доходів потрібний взаємний обмін валютами, оскільки валюти інших країн не можуть звертатися в якості законного купівельного і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

86.ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Платіжний баланс є одним з основних інструментів макроекономічного аналізу і прогнозування. Платіжний баланс - це співвідношення фактичних платежів, зроблених цією країною за кордоном, і надходжень, отриманих нею з-за кордону, за певний період часу. Дані платіжного балансу відбивають, як впродовж звітного … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

85.МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

Міжнародний рух капіталу - це розміщення і функціонування капіталу за кордоном, передусім з метою його самовозрастания. Переміщення капіталу за рубіж(вивезення капіталу) є процесом, в ході якого відбувається вилучення частини капіталу з національного обороту однієї країни і приміщення його в різних … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

84.СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНИХ СТОСУНКІВ

До основних суб'єктів міжнародного валютного ринку відносяться Центральний банк, великі комерційні банки, небанківські дилери і брокери. Серед них видатними учасниками угод по купівлі-продажу валют є транснаціональні комерційні банки. Вони здатні переводити мільярдні суми з однієї країни в іншу, вести багатовалютні … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

83.СУТЬ ВАЛЮТНИХ СТОСУНКІВ

Зв'язок між економіками різних країн здійснюється через торгівлю товарами і послугами і фінансові операції. Посередником в них виступають гроші. В результаті складаються валютні стосунки, пов'язані з функціонуванням грошей у світовому господарстві. Вони відбивають обмін результатами діяльності національних господарств і міжнародних … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

82.ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ЇХ ТИПИ

У останні десятиліття отримала широке поширення нова форма зовнішньоекономічних стосунків у вигляді створення на території країни вільних економічних зон. СЭЗ є обмеженим районом, частиною території країни, в межах якої діє пільговий режим господарювання і зовнішньоекономічної діяльності, підприємствам надана ширша свобода … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

81.ФОРМИ І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Міжнародні економічні відносини(МЭО) - система господарських зв'язків між національними економіками окремих країн, відповідними суб'єктами господарювання. Міжнародні економічні відносини - особлива сфера діяльності, заснована на міжнародному розподілі праці. Міжнародні економічні відносини знаходять практичне вираження в обміні між країнами, підприємствами, що представляють … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

80.ТОРГОВИЙ БАЛАНС

Історично зовнішня торгівля виступає початковою формою міжнародних економічних відносин, що зв'язує національні господарства у світове господарство. Завдяки зовнішній торгівлі складається міжнародний розподіл праці, який поглиблюється і удосконалюється з розвитком зовнішньої торгівлі і інших міжнародних економічних операцій. Показники зовнішньої торгівлі традиційно … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

79.ВИДИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного розподілу праці, і виражає їх взаємну економічну залежність. У літературі часто дається наступне визначення: «Міжнародна торгівля є процесом купівлі і продажу, здійснюваним між покупцями, продавцями і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

78.СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Розглядаючи структуру світової торгівлі в першій половині XX ст.(до Другої світової війни) і в подальші роки, ми бачимо істотні зміни. Якщо в першій половині століття 2/3 світовий товарообіг доводилися на продовольство, сировину і паливо, то до кінця століття на них … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

77.МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Міжнародна регіональна інтеграція є процесом зближення і взаємнопереплетення національних господарств і відповідних механізмів регулювання економіки, соціальних і політичних стосунків країн конкретного регіону. Він охоплює виробництво і звернення, господарсько-політичну надбудову. В силу відносної самостійності кожного з цих секторів інтеграція розділяється на … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

76.ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В якості основних глобальних проблем виділяють ті, які, по-перше, носять планетарний характер; по-друге, погрожують усьому людству або загибеллю, або серйозним регресом в подальшому розвитку; по-третє, вимагають невідкладного рішення зусиллями усієї світової спільноти. Самі ці проблеми мають форму протиріч, диспропорцій і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

75.ДИНАМІКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Світове господарство відрізняється від національного наявністю єдиного світового ринку. На його функціонування істотний вплив робить економічна політика розвинених держав. Відмітною особливістю світового ринку виступає функціонування системи світових цін і міжнародної конкуренції. Остання зводить різні національні вартості до єдиної інтернаціональної. Світова … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

74.ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виникнувши на мануфактурній стадії розвитку громадського виробництва(XVI ст.), світовий ринок активно формувався під впливом руху торгового капіталу, економічно і що політично затвердився у більшості європейських країн. Початковий етап становлення світового господарства багато хто зв'язує з остаточною перемогою над феодальним виробництвом, … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

73.ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Світове господарство - система національних господарств усіх країн світу, об'єднаних міжнародним розподілом праці, сукупність їх економічних взаємозв'язків і взаємовідносин, що включають зовнішню торгівлю, вивезення капіталу, міграцію робочої сили, укладення економічних угод, створення міжнародних економічних організацій, обмін науково-технічною інформацією. Світове господарство … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

72.ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ

Планування народного господарства є не лише різноманітною практичною діяльністю, але і виниклою під її впливом великою галуззю економічної науки. Висновки науки про планування народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами і рекомендаціями. У … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

71.МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

Держава чинить дію на ринковий механізм через свої витрати, оподаткування, регулювання і державне підприємництво. Державні витрати вважаються одним з важливих елементів макроекономічної політики. Вони впливають на розподіл як доходу, так і ресурсів. Державні витрати складаються з державних закупівель і трансфертних … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

70.ТИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Розрізняють наступні типи державного регулювання : –повний державний монополізм в управлінні господарством. Він був характерний для СРСР і країн соціалістичної співдружності, але зберігається і тепер в деяких посткомуністичних державах; –різні варіанти поєднання ринкових і державних регуляторів. Реалізовані в «японській», «шведській» … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

69.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Державне регулювання здійснюється в двох основних напрямах: –регулювання ринкових стосунків; –регулювання товарно-грошових стосунків. Воно полягає головним чином у визначенні «правил гри», т. е. розробка законів, нормативних актів, що визначають взаємовідносини дійових на ринку осіб, передусім підприємців, працедавців і найманих робітників. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

68.СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Основними принципами проведення соціального захисту в умовах ринку є: 1)захист рівня життя шляхом введення різних форм компенсації при підвищенні цін і проведення індексації; 2)забезпечення допомоги найбіднішим сім'ям; 3)видача допомоги на випадок безробіття; 4)забезпечення політики соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної плати; … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

67.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

Формування сукупних доходів населення охоплює їх виробництво, розподіл, перерозподіл і використання. Розподіл доходів складається на етапі формування доходів власників виробничих чинників(функціональний розподіл). Персональний розподіл номінальних доходів є результатом перерозподілу. Проходячи через сімейний бюджет, об'єм душового доходу змінюється залежно від величини … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено