Category Archives: МАКРОЕКОНОМІКА – ПЕРШИЙ РОЗДІЛ

19.ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЇ

Рівень інвестицій робить істотний вплив на обсяг національного виробництва і темпи його зростання. Будівництво нових підприємств, зведення житлових будинків, прокладення доріг, а отже, і створення нових робочих місць залежать від процесу інвестування, або капиталообразования. Слід мати на увазі, що інвестиції … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

18.СПОЖИВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ

Суть споживання як стадії процесу відтворення полягає в індивідуальному і спільному використанні населенням споживчих благ в цілях задоволення матеріальних і духовних потреб людей. При розгляді споживання як елементу сукупного попиту йдеться про витрати домашніх господарств на купівлю товарів і послуг. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

17.СУКУПНИЙ ПОПИТ

У макроекономіці під сукупним попитом розуміються заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених в національній економіці. Відповідно до розподілу витрат між окремими секторами економіки у складі сукупного попиту виділяють наступні основні елементи: –споживчі … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

16.РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

У макроекономіці під ринком товарів і послуг розуміється сукупність стосунків, пов'язаних з купівлею-продажем усіх благ, вироблених в національній економіці впродовж певного періоду і призначених для кінцевого використання. Оскільки уся сума створених в країні кінцевих товарів і послуг вимірюється показниками громадського … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

15.ЕВОЛЮЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Перехід від централізованого регульованого господарства до ринкового має своїм неминучим слідством зміну галузевої структури економіки, обумовлену трансформацією відносних цін на ринках товарів, фінансових ресурсів і чинників виробництва. Основи галузевої і відтворювальної структур економіки Росії склалися у кінці 20-30-х рр., в … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

14.МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС

При аналізі і прогнозуванні структурних взаємозв'язків в національній економіці використовується балансовий метод «витрати - випуск». Суть останнього полягає в подвійному розгляді різних галузей і секторів економіки, з одного боку як споживаючих продукцію, а з іншої - як що випускають ті … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

13.СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ

Структура національної економіки представлена стосунками між наявними в країні виробничими ресурсами; об'ємами їх розподілу між економічними суб'єктами. На формування структури роблять вплив наступні чинники: –ринкова кон'юнктура, що склалася; –місткість і рівень монополізації ринків; –міра участі країни в міжнародному розподілі праці; … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

12.ДЕРЖАВА І ЙОГО РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Державне регулювання економіки(ГРЭ) в умовах ринкового господарства є системою типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правомочними державними установами, громадськими організаціями в цілях стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються. У сучасних умовах ГРЭ є складовою … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

11.ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ

В результаті розподілу і перерозподілу національного доходу створюються кінцеві доходи, які використовуються для споживання і накопичення. Накопичення є необхідною умовою розширеного відтворення усіх елементів економічної системи : технологічного способу виробництва, стосунків власності і господарського механізму. Матеріальна основа такого відтворення - … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

10.НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ

Національний доход(НД) - це чистий продукт товариства, або знову створена вартість. Загальновизнано, що національний доход створюється в промисловості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті, в торгівлі і громадському харчуванні(частково), у сфері зв'язку(частково). Його образно називають «національним пирогом», який треба розділити між … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

9.НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО

Для оцінки підсумкових результатів розвитку країни за всю історію її існування використовується такий показник, як національне багатство. Національне багатство(НБ) є сукупністю матеріальних благ, яка накопичена в країні на певну дату. Між національним багатством і створеним в країні громадським продуктом існує … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

8.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП

При розрахунку ВВП використовуються три основні методи. Метод доданої вартості Для правильно розрахунку ВВП необхідно врахувати усі продукти і послуги, вироблені в цьому році, але без повторного, подвійного рахунку. Ось чому у визначенні ВВП йдеться про кінцеві товари і послуги. … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

7.СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА

Система національних рахунків є балансом взаємозв'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. У основі побудови системи національного рахівництва(СНС) лежить концепція «господарського кругообігу», стержнем якої є економічний оборот. У системі національного рахівництва визначаються … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

6.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП

ВНП можна розрахувати одним з двох методів. Метод кінцевого використання(по витратах). При розрахунку ВНП по витратах підсумовуються витрати усіх економічних агентів, що використовують ВНП, домашніх господарств, фірм, держави і іноземців(витрати на наш експорт). Фактично йдеться про сукупний попит на зроблений … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

5.ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ

У широкому сенсі поняття «Громадський продукт» використовується для характеристики сумарного обсягу національного виробництва - усієї сукупності продуктів і послуг, вироблених в країні впродовж року. Для виміру громадського продукту використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться валовий продукт(ВП), кінцевий продукт(КП), чистий … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

4.РІВНОВАЖНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічна рівновага - це поняття аналізу, яке характеризує збіг планів покупців відносно об'ємів покупок з планами продавців відносно об'ємів продажів. Продавці і покупці на усіх ринках є економічно незалежними, суверенними суб'єктами, тому в реальному житті їх плани можуть співпасти лише … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

3.СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Мільйони суб'єктів економіки в процесі своєї діяльності приймають рішення самостійно, проте в результаті їх взаємодії формуються стійкі закономірності розвитку усієї національної економіки. Тому для розуміння характеру і напрямів дії рішень окремих економічних суб'єктів на механізм функціонування усієї національної економіки визначальне … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

2.МЕТОДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

У макроекономіці застосовуються як загальнонаукові, так і специфічні методи дослідження. До числа основних загальнонаукових методів, використовуваних в макроекономічних дослідженнях, відносяться поєднання аналізу і синтезу, єдність логічного і історичного аспектів розгляду, метод наукової абстракції, системно-функціональний аналіз, економіко-математичне моделювання, поєднання позитивного і … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено

1.МАКРОЕКОНОМІКА – ОСОБЛИВИЙ РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Макроекономіка є найважливішим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. При макроекономічному підході до аналізу основним предметом вивчення є спільна діяльність усіх економічних суб'єктів і узагальнювальні результати цієї діяльності. Основна особливість цього підходу полягає в … Continue reading

Posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ | Коментування вимкнено