74.ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виникнувши на мануфактурній стадії розвитку громадського виробництва(XVI ст.), світовий ринок активно формувався під впливом руху торгового капіталу, економічно і що політично затвердився у більшості європейських країн.

Початковий етап становлення світового господарства багато хто зв'язує з остаточною перемогою над феодальним виробництвом, коли був завершений промисловий переворот, що надав велику залежність великої промисловості від міжнародного обміну. Стала панувати вільна конкуренція: значно прискорили становлення світової системи світові кризи надвиробництва.

На початку Х!Х ст. більшість держав були закритими господарськими одиницями. Більшість товарів робилися і споживалися на місці, а зовнішня торгівля грала другорядну роль.

Світове господарство в цих умовах було не єдиною системою, а, швидше, механічну суму економік окремих країн і регіонів, мало пов'язаних між собою.

Проте індустріальне товариство має свої закони, один з яких - постійне зростання спеціалізації і кооперації виробництва.

Вже до кінця Х!Х ст. економічний розвиток великих європейських держав стає неможливим без використання, наприклад, сировинних ресурсів інших держав, а прискорений розвиток останніх - без імпорту промислових товарів і капіталів з розвиненіших країн.

Наступний етап формування світового ринку, який відноситься приблизно до кінця XIX - початку ХХ ст., був пов'язаний з наростанням об'єму міжнародної торгівлі, зміною в структурі товарних потоків, що привели до взаємного переплетення національних економік, утворенням монополій, вивезенням капіталу, а також утворенням так званої «світової системи соціалізму».

Останні роки вдосконалення ринкових механізмів у світі йшло різними шляхами залежно від стосунків, що склалися, в кожному національному господарстві.

Воно охоплює зміни в стосунках власності, характері державного втручання в ринкові зв'язки, напрямах розвитку методів макрорегулювання.

Світовий ринок являється похідним від внутрішніх ринків країн. В той же час він робить активний зворотний вплив на макроекономічну рівновагу відособлених господарських систем.

Сегменти світового ринку визначаються як традиційними чинниками виробництва(землею, працею і капіталом), так і відносно новими - інформаційною технологією і підприємництвом, значущість яких зростає під впливом сучасної науково-технічної революції.

Ринки товарів і послуг, капіталів і робочої сили,, що сформувалися на національному рівні, є результатом взаємодії світового попиту, світових цін і світової пропозиції, випробовують на собі вплив циклічних коливань, функціонують в умовах монополії і конкуренції.

Зрілість мирохозяйственних зв'язків визначається співвідношенням темпів зростання товарообігу і матеріального виробництва.

Про зміни, що відбуваються у сфері міжнародних економічних відносин, свідчать дані про структуру товарообміну, питому вагу угод, здійснюваних на ринку праці і ринку капіталу, динаміці світових цін, напрямах руху товарів, послуг, капіталів.

Для роздумів:

  1. 73.ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  2. 76.ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  3. 75.ДИНАМІКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  4. 78.СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  5. 85.МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  6. 3.СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  7. 90.МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  8. 89.КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТИ
  9. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.