58.КРИВА ЛАФЕРА

Податкова система, побудована з урахуванням податкових пільг і раціональних податкових ставок, забезпечує дію стимулюючої функції розвитку виробництва і збільшення податкової бази. Навпаки, невиправдане збільшення ставок створює умови зниження обсягів виробництва і «відходу» від сплати податків.

Прикладом великомасштабних заходів по стимулюванню загальної економічної кон'юнктури може служити велике зниження податкових ставок на початку 80-х рр. XX ст. в США. Теоретичним обгрунтуванням цієї програми стали розрахунки американського економіста А. Лафера, що довів, що зниження податкових ставок до граничної оптимальної величини сприяє підйому виробництва і зростанню доходів.

Згідно з міркуваннями Лафера надмірне підвищення податкових ставок на доходи корпорацій знижує у них стимули до капиталозатратам, гальмує науково-технічний прогрес, уповільнює економічне зростання. Графічне відображення залежності між доходами бюджету і динамікою податкових ставок дістало назву кривою Лафера.

Нарисунке по осі ординат відкладені податкові ставки R, по осі абсцис - надходження до бюджету V. При збільшенні ставки податку R доход держави в результаті оподаткування Vувеличивается. Оптимальний розмір ставки R1 забезпечує максимальні надходження до державного бюджету V1. При подальшому підвищенні податків стимули до праці і підприємництва падають, а при 100 %-ном оподаткуванні доход держави дорівнює нулю, оскільки ніхто не хоче працювати, не отримуючи доходу. Підвищення або пониження податкових ставок чинить гальмівну або стимулюючу дію і на динаміку інвестицій.

Податкова система будь-якої держави за своєю суттю не статична, а досить динамічна. Це пов'язано зі зміною економічної кон'юнктури, цілей і завдань економічного зростання.

Головним недоліком більшості діючих податкових систем є розгляд віддачі кожного з податків в статичній системі, що не враховує розвитку громадських стосунків.

Податкові системи розвинених країн припускають широке застосування стимулюючих пільг. Найважливішими з них є інвестиційний податковий кредит, прискорена амортизація, знижка на виснаження надр при здобичі природних ресурсів.

Інвестиційний кредит по суті представляє непряме фінансування державою капітальних вкладень приватного підприємництва за рахунок звільнення від сплати податку на період окупності капиталозатрат.

Він розрахований в основному на впровадження інноваційних технологій, заміну застарілого устаткування, виробництво конкурентоздатних виробів. Сума пільг, розрахованих в процентному відношенні до вартості устаткування, віднімається з суми податку, а не з оподатковуваного доходу. Це зменшує вартість знову закуповуваного устаткування на величину знижки.

При прискореній амортизації держава дозволяє списувати амортизацію в масштабах, що істотно перевищують реальний знос основного капіталу. По суті це не що інше як податкова субсидія підприємцеві. Підвищення амортизаційних відрахувань зменшує суму прибутку, що оподатковується, а це прискорює обіг основного капіталу.

Для роздумів:

  1. 57.ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
  2. 71.МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ
  3. 55.ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  4. 54.ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ
  5. 52.ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ
  6. 2. Виснаження резервного фонду
  7. 47.ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  8. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  9. 43.ГРОШОВІ РЕФОРМИ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.