30.РИНОК ПРАЦІ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ

Ринок праці - це категорія ринкового господарства. Основними елементами ринку праці є попит на працю, пропозиція праці і ціна праці. Ринок праці має ряд особливостей. Його складовими елементами є живі люди, які виступають носіями робочої сили і наділені такими людськими якостями, як психофізіологічні, соціальні, культурні, релігійні, політичні та ін.

Ці особливості роблять істотний вплив на інтереси, мотивацію, міру трудової активності людей і відбиваються на стані ринку праці.

Принципова відмінність праці від усіх інших видів виробничих ресурсів в тому, що він є формою життєдіяльності людини, реалізацією його життєвих цілей і інтересів.

Саме тому ціна праці є не просто різновидом ціни за ресурс, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя працівника і його сім'ї. Отже, при аналізі категорій ринку праці необхідно враховувати існування «людських» елементів, за якими стоять живі люди.

Ринок праці - це система економічних методів, механізмів і інститутів, що забезпечують залучення економічно активного населення, працездатних громадян в народногосподарський оборот і використання їх робочої сили(послуг праці) як товару, рівноважна ціна і кількість якого визначається взаємодією попиту і пропозиції.

Функції ринку праці визначаються роллю праці в житті товариства, коли праця виступає найважливішим джерелом доходу і добробуту. Виділяють дві головні функції ринку праці.

Соціальна функція полягає в забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення виробничих здібностей працівників.

Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розподілі, регулюванні і використанні праці. Ринок праці виконує ряд стимулюючих функцій, сприяючих розгортанню конкурентоспроможності між його учасниками, підвищенню зацікавленості у високоефективній праці, підвищенні кваліфікації і зміні професії.

Ринок праці - це конкурентний ринок. В силу надзвичайної складності його структурно-функціональної організації завжди існує певна невідповідність між робочими місцями і трудовими ресурсами. Частина робочих місць, що вимагають для свого заміщення високої кваліфікації, залишається незайнятий, а частина осіб, що не мають необхідної спеціальної підготовки, не може знайти роботу.

Ринок праці - це динамічний ринок, усі структурно-функціональні складові якого надзвичайно мобільні. Це стосується попиту, пропозиції, ціни праці, великих сегментів і дрібних секторів, певних категорій працівників і окремих економічних агентів.

На динаміку ринку праці впливає цілий ряд чинників :

–природно-кліматичні і географічні;

–демографічні;

–міграційні(об'єми і напрями міграційних потоків);

–економічні(рівень розділення і спеціалізації праці, об'єм, структура і динаміка основних макро - і мікроекономічних показників, структурні зміни у виробництві, рівень інфляції, інвестиційна активність та ін.);

–соціальні;

–організаційно-управлінські;

–законодавчі.

Для роздумів:

  1. 36.ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. РІВНОВАГА НА РИНКУ ГРОШЕЙ
  2. 9. Ринок праці
  3. 21.МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
  4. 16.РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
  5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  6. 24.РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  7. 29.КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  8. 2. Реакція ринку на втручання держави
  9. 8. Вплив негараздів ринку на ставки заробітної плати
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.