23.ЧИННИКИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під чинниками економічного зростання в економіці розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності і якості зростання.

За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники.

Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання.

Непрямі чинники впливають на можливість перетворення цієї можливості в дійсність. Вони можуть сприяти реалізації потенціалу, закладеного в прямих чинниках, або обмежувати його.

До прямих відносяться п'ять основних чинників, що безпосередньо визначають динаміку сукупного виробництва :

–збільшення чисельності і підвищення якості трудових ресурсів;

–зростання об'єму і поліпшення якісного складу основного капіталу;

–вдосконалення технології і організації виробництва;

–підвищення кількості і якості природних ресурсів, що залучаються до господарського обороту;

–зростання підприємницьких здібностей в товаристві.

Непрямими чинниками є:

–зниження міри монополізації ринків;

–зменшення цін на виробничі ресурси;

–зниження податків на прибуток;

–розширення можливості отримання кредитів;

–зростання споживчих і державних витрат;

–підвищення конкурентоспроможності продукції країни на світовому ринку.

Виділяються два основні типи економічного зростання : екстенсивний і інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення об'єму матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості вживаних прямих чинників зростання : чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів.

При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання реального обсягу виробництва і реальних сукупних витрат на його створення.

Специфіка інтенсивного типу економічного зростання полягає в тому, що розширення виробництва забезпечується за рахунок якісного вдосконалення прямих чинників зростання : застосування прогресивних технологій, використання робочої сили, що має більш високу кваліфікацію і продуктивність праці і т. д. В цьому випадку темпи зростання реальних обсягів виробництва перевищуватимуть темпи зміни сукупних витрат на його виробництво.

Відповідно до виділення типів економічного зростання прямі чинники зростання розділяються на дві основні групи: екстенсивні і інтенсивні.

У реальній дійсності екстенсивний або інтенсивний типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Кількісне вдосконалення чинників зростання, здійснюване на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, завжди вимагає вкладень інвестицій в засоби виробництва або робочу силу.

У свою чергу зростання робочої сили і засобів виробництва супроводжується зміною їх якісних характеристик. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей виділяють переважно екстенсивний і переважно інтенсивний типи зростання.

Comments are closed.