23.ЧИННИКИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під чинниками економічного зростання в економіці розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності і якості зростання.

За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники.

Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання.

Непрямі чинники впливають на можливість перетворення цієї можливості в дійсність. Вони можуть сприяти реалізації потенціалу, закладеного в прямих чинниках, або обмежувати його.

До прямих відносяться п'ять основних чинників, що безпосередньо визначають динаміку сукупного виробництва :

–збільшення чисельності і підвищення якості трудових ресурсів;

–зростання об'єму і поліпшення якісного складу основного капіталу;

–вдосконалення технології і організації виробництва;

–підвищення кількості і якості природних ресурсів, що залучаються до господарського обороту;

–зростання підприємницьких здібностей в товаристві.

Непрямими чинниками є:

–зниження міри монополізації ринків;

–зменшення цін на виробничі ресурси;

–зниження податків на прибуток;

–розширення можливості отримання кредитів;

–зростання споживчих і державних витрат;

–підвищення конкурентоспроможності продукції країни на світовому ринку.

Виділяються два основні типи економічного зростання : екстенсивний і інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення об'єму матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості вживаних прямих чинників зростання : чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів.

При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання реального обсягу виробництва і реальних сукупних витрат на його створення.

Специфіка інтенсивного типу економічного зростання полягає в тому, що розширення виробництва забезпечується за рахунок якісного вдосконалення прямих чинників зростання : застосування прогресивних технологій, використання робочої сили, що має більш високу кваліфікацію і продуктивність праці і т. д. В цьому випадку темпи зростання реальних обсягів виробництва перевищуватимуть темпи зміни сукупних витрат на його виробництво.

Відповідно до виділення типів економічного зростання прямі чинники зростання розділяються на дві основні групи: екстенсивні і інтенсивні.

У реальній дійсності екстенсивний або інтенсивний типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Кількісне вдосконалення чинників зростання, здійснюване на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, завжди вимагає вкладень інвестицій в засоби виробництва або робочу силу.

У свою чергу зростання робочої сили і засобів виробництва супроводжується зміною їх якісних характеристик. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей виділяють переважно екстенсивний і переважно інтенсивний типи зростання.

Для роздумів:

  1. 22.СУТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  2. 24.РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  3. 19.ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  4. 26.СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
  5. 82.ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ЇХ ТИПИ
  6. Обмеження процесу утворення цін на чинники виробництва
  7. 3. Недавні пропозиції варіантів соціалістичного економічного розрахунку
  8. 2. Межі економічного розрахунку
  9. 70.ТИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.