22.СУТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під економічним зростанням розуміються довготривалі зміни реального обсягу національного виробництва, пов'язані з розвитком продуктивних сил в довгостроковому тимчасовому інтервалі.

Якщо усі чинники виробництва використовуються повністю і з найбільшою ефективністю(економіка знаходиться на межі своїх виробничих можливостей), то реальний обсяг виробництва досягає свого максимального значення. Це так званий «потенційний обсяг виробництва».

Якщо виробничі ресурси використовуються недостатньо ефективно або не в повному об'ємі, то фактичне значення реального обсягу виробництва буде менше за потенційний.

Суть економічного зростання полягає в дозволі і відтворенні на новому рівні основного протиріччя економіки : між обмеженістю виробничих ресурсів і безмежністю громадських потреб.

Дозволятися це протиріччя може двома основними способами:

–по-перше, за рахунок збільшення виробничих можливостей;

–по-друге, за рахунок найбільш ефективного використання наявних виробничих можливостей і розвитку громадських потреб. Проте на цьому процес не завершується: на кожному новому етапі розвитку при розширенні виробничих можливостей не усі громадські потреби задовольняються.

Існує два основні підходи до трактування форм прояву економічного зростання. Найбільш поширеним виступає розуміння економічного зростання як підсумкової характеристики розвитку національної економіки за певний період, вимірюваної або темпами зростання реального об'єму ВНП, або темпами збільшення цих показників з розрахунку на душу населення. Нині переважає другий підхід.

Під економічним зростанням мається на увазі такий розвиток національної економіки, при якому темпи збільшення реального національного доходу перевищують темпи зростання населення.

Розглядаючи економічне зростання з точки зору інтересів усього товариства, можна виділити його основні цілі: підвищення матеріального добробуту населення і підтримка національної безпеки.

Під ефективністю економічного зростання розуміється поліпшення усіх складових багатогранного поняття «Ефективність виробництва». До них відносяться поліпшення якості товарів і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, освоєння виробництва нових товарів, освоєння нових технологій, збільшення віддачі від використання виробничих ресурсів і т. п.

Поняття «Якість економічного зростання» в економічній теорії зв'язується з посиленням соціальної спрямованості економічного розвитку країни. Основними складовими якості економічного зростання є:

–поліпшення матеріального добробуту населення;

–збільшення вільного часу;

–підвищення рівня розвитку галузей соціальної інфраструктури;

–зростання інвестицій в людський капітал;

–забезпечення безпеки умов праці і життя людей;

–соціальна захищеність безробітних і непрацездатних;

–підтримка повної зайнятості. Багато економістів вважають, що найбільш прийнятні невисокі(2-4 % в рік), але стійкі темпи економічного зростання.

Для роздумів:

  1. 23.ЧИННИКИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  2. 24.РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  3. 3.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІЛ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ Ф. ТЕЙЛОРА І АДМІНІСТРАТИВНОЇ ШКОЛИ А. ФАЙОЛЯ
  4. 45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ
  5. 26.СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
  6. 73.ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  7. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  8. 83.СУТЬ ВАЛЮТНИХ СТОСУНКІВ
  9. 4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛИ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОШЕННІ, ПОВЕДІНКОВОЇ ШКОЛИ І КІЛЬКІСНОЇ ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ДРУГИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.