14.МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС

При аналізі і прогнозуванні структурних взаємозв'язків в національній економіці використовується балансовий метод «витрати - випуск».

Суть останнього полягає в подвійному розгляді різних галузей і секторів економіки, з одного боку як споживаючих продукцію, а з іншої - як що випускають ті або інші види товарів і послуг для власного споживання і потреб інших галузей і секторів економіки.

Особливістю цього методу є його спрямованість на облік не лише кінцевих, але і валових результатів національного виробництва, відбиваних в категорії валового громадського продукту.

Тому метод «витрати - випуск» дозволяє аналізувати і прогнозувати не лише рух запасів або потоків між різними сферами економіки, але і міжгалузеві зв'язки, що складаються між галузями сфери бізнесу.

У основі методу «витрати - випуск» лежить ідея про те, що опис економічної системи можна здійснювати шляхом редукції процесів і продуктів, т. е. їх вирази через інші процеси і продукти.

У нашій країні модель «витрати - випуск» і відповідна таблична(матрична) модель дістала назву моделі міжгалузевого балансу(МОБ).

Деталізована схема міжгалузевого балансу включає чотири розділи(квадранта) :

–у першому з них відбивається поточне виробниче споживання(проміжний продукт);

–у другому - склад кінцевого продукту за характером його використання;

–у третьому - структура доданої вартості(амортизація, заробітна плата, податки на бізнес);

–у четвертому - розподіл національного доходу.

Виникнення і розвиток міжгалузевого балансу в його сучасному варіанті нерозривно пов'язане з ім'ям В. Леонтьева.

Узявши за основу модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса, В. Леонтьев уперше розробив матричну модель і таблицю «витрати - випуск», відбиваючі зв'язки між об'ємами кінцевого попиту на продукцію в галузевому розрізі, з одного боку, і загальним об'ємом і галузевою структурою створюваного запасу продукції, необхідного для насичення цього попиту, - з іншою.

Перша таблиця «витрати - випуск» В. Леонтьевим була складена для США в 1936 р. в розрізі 41 галузі економіки. Нині такі таблиці складаються для 400 галузей.

Цінність моделі міжгалузевого балансу для аналізу макроекономічної рівноваги дуже велика. На її базі можуть бути отримані наступні види рівноваги :

галузева рівновага для будь-якої галузі;

міжгалузева рівновага;

загальна макроекономічна рівновага для ВНП і кінцевого попиту;

загальна макроекономічна рівновага для валового громадського продукту і попиту на кінцеву і проміжну продукцію.

На практиці усі ці види рівноваги досягаються досить рідко, тоді як в моделі МОБ вони існують завжди.

Модель міжгалузевого балансу спочатку статична. Проте вона використовується і в динамічному аспекті для прогнозування збалансованої траєкторії економічного зростання. Для цього на базі прогнозів динаміки кінцевого попиту розраховуються об'єми і темпи зростання валового громадського продукту.

Для роздумів:

  1. 24.РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  2. 80.ТОРГОВИЙ БАЛАНС
  3. 86.ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  4. 16.РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
  5. 4.РІВНОВАЖНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  6. 21.МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
  7. 5.ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ
  8. 70.ТИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  9. 7.ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ. НОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.