7.СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА

Система національних рахунків є балансом взаємозв'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. У основі побудови системи національного рахівництва(СНС) лежить концепція «господарського кругообігу», стержнем якої є економічний оборот.

У системі національного рахівництва визначаються кількісні значення найважливіших макроекономічних показників. Для цього по кожному з економічних суб'єктів і народному господарству в цілому складається система функціональних рахунків, що відбивають участь цього суб'єкта в наступних господарських процесах:

–виробництві матеріальних благ і послуг;

–утворенні доходу;

–розподілі доходу;

–перерозподілі доходу;

–використанні доходу;

–зміні майна;

–кредитуванні і фінансуванні.

Хоча найчастіше як показник сукупного доходу використовується валовий національний продукт(ВНП), в системі національного рахівництва застосовуються і інші показники доходу, що відрізняються від ВНП по деяких компонентах.

Чистий національний продукт можна отримати з ВНП, віднімаючи з нього амортизаційні відрахування(вартість зносу основного капіталу).

Чистий національний продукт = ВНП - а/о

де а/про - амортизаційні відрахування; ЧНП = C + NI+ G + NE

де NI - чисті інвестиції = I - а/о.

Непрямі податки на бізнес - це різниця між цінами, по яких купують товари споживачі, і продажними цінами фірм. Це податок на додану вартість, акцизні збори, імпортні мита, податки на монопольні види діяльності і т. д.

Якщо з ЧНП відняти чисті непрямі податки на бізнес, т. е. непрямі податки за вирахуванням субсидій бізнесу, отримуємо національний доход - показник, що представляє сумарний доход усіх жителів країни.

Національний доход = ЧНП - до/н

де до/н - непрямі податки.

Показник особистого доходу виходить шляхом віднімання з національного доходу внесків на соціальне страхування, нерозподіленого прибутку корпорацій, податків на прибуток корпорацій і додавання суми трансфертних платежів. Необхідно також відняти чистий відсоток і додати особисті доходи, отримані у вигляді відсотка, у тому числі відсоток по державному боргу.

Особистий доход позначається PI. Особистий доход, що розташовується, обчислюється зменшенням особистого доходу на суму прибуткового податку з громадян і деяких неподаткових платежів державі:

DI= PI - T

де T - податки.

Особистий доход, що розташовується, використовується господарством на споживання і збереження.

Споживання(С) - найважливіша і найбільша складова частина ВНП.

Заощадження(S) визначаються як доход за вирахуванням споживання.

Валовий національний доход, що розташовується, виходить шляхом підсумовування ВНП і чистих трансфертів з-за кордону(дарування, пожертвування, гуманітарна допомога і ін.) за вирахуванням аналогічних трансфертів, переданих за рубіж. Валовий національний доход, що розташовується, використовується для кінцевого споживання і національного збереження.

Для роздумів:

  1. 5.ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ
  2. 18.СПОЖИВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ
  3. 9.НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  4. 11.ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ
  5. 10.НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ
  6. 6.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП
  7. 57.ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
  8. 62.НОМІНАЛЬНІ І РЕАЛЬНІ ДОХОДИ
  9. 14.МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.