2.МЕТОДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

У макроекономіці застосовуються як загальнонаукові, так і специфічні методи дослідження.

До числа основних загальнонаукових методів, використовуваних в макроекономічних дослідженнях, відносяться поєднання аналізу і синтезу, єдність логічного і історичного аспектів розгляду, метод наукової абстракції, системно-функціональний аналіз, економіко-математичне моделювання, поєднання позитивного і нормативного підходів.

Основний специфічний метод дослідження - метод агрегації. Суть його полягає в тому, що в якості понять, якими оперує макроекономіка, виступають агрегати, які є науковими абстракціями, що утворюються шляхом об'єднання за тією або іншою ознакою в єдине ціле безлічі економічних явищ або процесів.

Такого роду агрегатами є не лише узагальнювальні показники економічної кон'юнктури(національний доход, рівень цін, процентна ставка), але і окремі сектори національної економіки, що виступають основними макроекономічними суб'єктами.

Основним критерієм виділення макроекономічних суб'єктів є та специфічна роль, яку кожен з них грає в організації економічної діяльності.

Цих суб'єктів належать:

–сектор домашніх господарств, що включає усі сім'ї країни і направляє свою діяльність на задоволення потреб;

–підприємницький сектор, який об'єднує усю сукупність фірм, зареєстрованих усередині країни і організуючих свою діяльність з метою витягання прибутку;

–державний сектор, що є усіма державними інститутами і установами. Цей сектор організовує виробництво громадських благ, здійснює соціальні виплати, перерозподіляє національний доход країни між окремими секторами економіки, забезпечує пропозицію грошових коштів в національній економіці і проводить той або інший комплекс заходів по регулюванню зовнішньоекономічних зв'язків країни. На відміну від інших макроекономічних суб'єктів, держава при здійсненні своєї економічної діяльності керується не власними, а загальнонаціональними інтересами;

–іноземний сектор, під яким розуміється сукупність усіх економічних суб'єктів, що мають постійне місцезнаходження за межами країни. Взаємодія іноземного сектора з економічними суб'єктами національної економіки здійснюється на основі зовнішньоекономічних зв'язків через взаємний обмін товарами, послугами, національною валютою і капіталом. Основна частина взаємозв'язків економічних суб'єктів формується в процесі їх взаємодії на ринках. У макроекономіці аналізуються наступні агрегатні ринки:

ринок благ, що об'єднує безліч ринків, на яких реалізується увесь об'єм вироблених в країні кінцевих товарів і послуг;

ринок цінних паперів(капіталу), який на макрорівні представлений ринком короткострокових державних облігацій;

ринок грошей, характеризуючий увесь об'єм угод, пов'язаних з обміном національної валюти на цінні папери;

ринок праці, де продається і купується праця як така;

ринок реального капіталу(машин, устаткування і інш.);

міжнародний валютний ринок, на якому відбувається обмін національних валют.

Для роздумів:

  1. 8.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП
  2. 3.СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  3. 16.РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
  4. 1.МАКРОЕКОНОМІКА – ОСОБЛИВИЙ РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  5. 6.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП
  6. 61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
  7. 23.АДМІНІСТРАТИВНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
  8. 88.МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
  9. 22.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in МАКРОЕКОНОМІКА - ПЕРШИЙ РОЗДІЛ. Bookmark the permalink.