59.УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Управління з позиції системного підходу -

здійснення сукупності дій на об'єкт, вибраних з множини можливих дій на підставі інформації про поведінку об'єкту і стан зовнішнього середовища для досягнення заданої мети.

Управління - функція системи, спрямована або на збереження її основної якості(т. е. сукупності властивостей, втрата яких призводить до руйнування системи), або на виконання дій, що забезпечують стійкість функціонування і досягнення поставленої мети.

Особливості управління : 1) припускає вимір вихідних параметрів системи, порівняння результатів виміру з деякими заданими еталонами; 2) вплив на вхід системи(регулювання, коригування входу) для встановлення необхідного режиму роботи.

Система управління - система, в якій реалізуються функції управління.

Алгоритм управління - зведення правило, по яких на підставі аналізу інформації про мету управління, про стан об'єкту управління, довкілля, про зовнішні і внутрішні дії формується управлінська інформація про необхідну сукупність дій, що управляють.

Рішення - припис до дії для об'єкту управління(план, інструкція, наказ і т. д.). Ухвалення рішень - вибір рішення з безлічі даних варіантів за допомогою критерію або принципу вибору.

Вимоги до системи управління

Складові життєвого циклу системи : виникнення, становлення, функціонування, розвиток(перетворення) або загибель.

Система, що Самоорганизующаяся, - система, в якій джерело змін знаходиться усередині системи.

Адаптація - реакція системи, спрямована на пристосування до умов довкілля, що постійно змінюються.

Застосування системного підходу : поняття системного підходу використовується на усіх рівнях методології, іноді воно використовується як набір процедур і прийомів, що створюють форму і умови реалізації відповідних принципів.

Особливість системного підходу в управлінні: для здійснення системного дослідження слід виконати ряд методологічних умов : дослідження зв'язків об'єкту; знаходження системотворних зв'язків; розкриття структурних характеристик об'єкту та ін.

Основні системні властивості: забезпечення стабільності існування у світі, що міняється, і захищеність від несанкціонованої зовнішньої дії; забезпечення заданої мети функціонування.

Вимоги до управління: 1) безперервність - здійснення управління з необхідною періодичністю; 2) гнучкість - зміна форм управління залежно від обстановки і зміни довгострокових тенденцій; 3) всеситуационность; 4) оперативність - здатність вчасно реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища; 5) ефективність - економічність вибираних управлінських рішень і усього процесу здійснення управлінської діяльності.

Для роздумів:

  1. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  2. 57.МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. РІЗНОВИДИ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. ЕНТРОПІЯ
  3. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  4. 12.МЕТА УПРАВЛІННЯ
  5. 61.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
  6. 60.СИТУАЦІЙНИЙ І ПРОЦЕССНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
  7. 54.СИСТЕМА І ЇЇ КОМПОНЕНТИ. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
  8. 56.ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ
  9. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина четверта. Bookmark the permalink.