56.ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ

Управління технікою або технологією - ця дія людини на технічні об'єкти і технологічні процеси з метою отримати необхідний результат.

Управління об'єктами живої природи - процес, при якому люди, спираючись на біологічні закони, впливають на поведінку живих істот, використовують у своїх цілях біологічні технології.

Управління технікою, технологією, об'єктами живої природи - частина загальнішого процесу управління, що охоплює управління товариством, соціумом.

Управління товариством - дія частини цього товариства у вигляді органів, апарату управління, що отримали або присвоїли собі такі повноваження, або що діють методами переконання на громадські явища, процеси і що беруть участь в них маси людей. Це управління переслідує політичні, економічні, соціальні цілі, що відбивають інтереси товариства в цілому, або окремих соціальних груп, або тих, хто отримав повноваження правити.

Місію управління товариством виконує держава.

Управління товариством в широкому значенні слова - управління об'єктами, процесами, стосунками різноманітної природи.

Управління неживою природою здійснюється шляхом її перетворення, здобичі сировини, використання природної енергії.

Об'єкти неживої природи підкоряються тільки фізичним законам існування, руху, перетворення речовини і енергії.

Люди можуть управляти технічними об'єктами і технологічними процесами, що є творіннями, створеними самими людьми.

Найбільш поширена форма управління - це генерована людьми інформація у вигляді сигналів, команд, приписів, пропозицій і інших дій, спрямована окремим людям, сім'ям, колективам, усьому населенню, товариству. Управління одними людьми з боку інших людей є найтиповішим процесом управління у сучасному світі.

Різновиди управління залежать від виду об'єкту, на який орієнтовані дії, що управляють, і від кола людей, на яких роблять вплив ті, хто управляє : управління товариством, державою, економікою, соціальними процесами, організаціями, виробничими колективами, домашнім господарством і багато інших аналогічних різновидів управління.

Ознаки управління : 1) дія на людей, виробничі колективи і соціальні групи з урахуванням їх інтересів, мотивів дії; 2) орієнтація на надання виробничо-економічним і соціально-економічним процесам, економічним стосункам між людьми, соціальними групами, регіонами, державами того характеру, який потрібно особам, що здійснюють управління, відповідає їх цілям; 3) вплив на людей, участь, що забезпечує їх, в економічній діяльності, в процесах перетворення економічних і природних ресурсів в продукт забезпечення життєдіяльності товариства.

Для роздумів:

  1. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  2. 6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
  3. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
  4. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  5. 59.УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  6. 60.СИТУАЦІЙНИЙ І ПРОЦЕССНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
  7. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  8. 5.СУТЬ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
  9. 45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
This entry was posted in Теорія управління - частина четверта. Bookmark the permalink.