54.СИСТЕМА І ЇЇ КОМПОНЕНТИ. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Система - деяка безліч взаємозв'язаних частин - компонентів, об'єднаних для досягнення спільної мети в єдине ціле.

Характерні ознаки системи : 1) існування взаємозв'язаних частин в об'єкті; 2) взаємодія між частинами об'єкту; 3) впорядкованість цієї взаємодії для досягнення спільної мети системи.

Основні компоненти системи : 1) елемент системи; 2) взаємовідношення між елементами; 3) підсистема; 4) структура системи.

Перший компонент системи - мінімальна ціла частина системи, яка функціонально може відбити окремі загальні закономірності системи в цілому. Другий компонент системи - взаємовідносини між елементами або зв'язки.

Види зв'язків : 1. Нейтральні, коли обидва елементи не зазнають яких-небудь структурних або функціональних змін. 2. Функціональні, коли один елемент, впливаючи на інший, призводить до структурних або функціональних змін в цьому елементі.

Третій компонент системи - підсистема, що складається з ряду елементів системи, які можливо об'єднати по схожих функціональних проявах. Система може мати різну кількість підсистем.

Четвертий компонент системи - структура системи.

Структура - сукупність зв'язків, взаємовідносин між елементами системи, між її підсистемами, між самою системою і зовнішнім середовищем.

Внутрішня структура системи - сукупність усіх зв'язків усередині системи.

Повна структура - сукупність усіх зв'язків як усередині системи, так і системи із зовнішнім середовищем.

Цілісність - усі частини системи об'єднані і складають єдине ціле завдяки єдності мети створення і функціонування(цільова ознака), розташування(територіальна ознака), управління(організаційна ознака).

1. Величина і складність - існування великої кількості елементів, багатофункціональність системи і складових її елементів, розгалужені зв'язки між частинами, складна структура. 2. Адаптивність - здатність пристосування до зміни умов в довкіллі або інших умов функціонування шляхом зміни структури, функцій окремих елементів і залучення до роботи резервних частин і ресурсів. 3. Здатність до розвитку - існування потенціалу розвитку системи для поліпшення її структури. 4. Взаємообумовленість функціонування частин - елементи системи взаємозв'язані так, що функціонування одних елементів залежить від функціонування інших. 5. Автоматизм - здатність здійснювати окремі функції автоматично за відсутності команд, що управляють, дій з боку системи управління шляхом переходу на внутрішнє самоврядування. 6. Динамізм - залежність параметрів функціонування від часу, вірогідність внесення змін до системи, що дозволяють регулювати функції системи в часі.

Для роздумів:

  1. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  2. 55.ВИДИ СИСТЕМ. ВІДКРИТІ І ЗАКРИТІ СИСТЕМИ
  3. 20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ
  4. 57.МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. РІЗНОВИДИ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. ЕНТРОПІЯ
  5. 1.МАКРОЕКОНОМІКА – ОСОБЛИВИЙ РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  6. 54.ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ
  7. 59.УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  8. 90.МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  9. 1. Ідея третьої системи
This entry was posted in Теорія управління - частина четверта. Bookmark the permalink.