45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Управління в державній службі реалізується через наступні основні функції: 1) планування; 2) організацію; 3) координацію; 4) мотивацію; 5) контроль.

Розподіл управлінської праці нормативно закріплюється в організаційній структурі, а дії, що повторюються і стандартні, - в управлінських процедурах.

При управлінні в державній службі здійснюється ряд дій : 1) постановка цілей; 2) визначаються пріоритети; 3) складаються плани і програми дій; 4) закріплюються управлінські процедури; 5) формується і розвивається організаційна структура.

У державних організаціях будуються мотиваційні системи для персоналу, відпрацьовуються процедури прийому на роботу і просування по кар'єрних сходах, затверджуються відповідні процедури контролю.

Управління в державній службі - один з видів спеціального управління, який вивчає специфіку прояву функцій, а також особливі закономірності і тенденції, що відрізняють управління в державній службі від управління в інших сферах.

Різновиди управління в державній службі: 1) міністерське управління; 2) військове управління; 3) управління надзвичайними ситуаціями; 4) регіональне і муніципальне управління і т. д.

Особливості основних функцій управління в державній службі: 1) планування і прогноз в державних установах формуються відповідно до цілей, встановлюваних вищестоящих органів; 2) організація державної служби має ієрархічну структуру і управлінські процедури, що відповідають їй. У зв'язку з цим у рамках державної служби формується особливий адміністративно-бюрократичний стиль управління, який має багато спільного із стилем управління у великих комерційних організаціях; 3) мотивація в державній службі грунтується не лише на грошовій винагороді, але і на престижі, можливості кар'єрного зростання; 4) контроль і оцінка результатів у рамках державної служби здійснюються вищестоящими структурними одиницями і одночасно людьми як безпосередньо, так і за допомогою засобів масової інформації і громадських організацій.

Основні характеристики управління в державній службі: 1) адміністративний контроль; 2) розділення на тих, хто видає інструкції, і тих, хто їх виконує; 3) наслідування інструкцій; 4) концентрація влади і політичної волі; 5) авторитарний стиль управління.

Тенденції управління в державній службі: 1) формування тимчасових робочих груп;

2)стратегічне планування; 3) делегування повноважень; 4) поступовий перехід від традиційної адміністративної моделі управління, в якій вузловим елементом було наслідування інструкцій, до нової моделі управління, в якій системотворним елементом є орієнтація на досягнення результату.

Сучасні напрями розвитку державного сектора : 1) управлінські і фінансові нововведення;2) роздержавлення, приватизація;

3)нові інформаційні технології; 4) контрактна основа виконання державних функцій.

Для роздумів:

  1. 46.ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  2. 13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
  3. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  4. 5.СУТЬ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
  5. 6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
  6. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  7. 18.ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УПРАВЛІННЯ
  8. 3.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІЛ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ Ф. ТЕЙЛОРА І АДМІНІСТРАТИВНОЇ ШКОЛИ А. ФАЙОЛЯ
  9. 20.МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ І ЇЇ КОМПОНЕНТИ
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.