43.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Структура і організаційна культура є важливими чинниками активізації людських ресурсів.

Одне з головних завдань будь-якого керівника - створювати організаційні структури, що дозволяють не лише адаптуватися до змін, що відбуваються, але і активно сприяти цьому процесу.

Завдання організаційної структури : 1) сприяти активізації людини на виробництві; 2) надавати працівникові можливість проявляти на ініціативній основі свої знання, майстерність, навички.

Горизонтальне управління підвищує роль таких ціннісних представлень, що лежать в основі активності працівника, як ініціатива, ризик, відповідальність, незалежність. Мета такого управління - підпорядкувати роботу груп або підрозділів організації не стільки виконанню поставленого вгорі завдання, скільки рішенню виникаючих проблем загальними зусиллями на основі ініціативи, активної поведінки працівників, незалежності, здатності до передбачення.

Особливість горизонтального управління : 1) підвищення активності працівників; 2) делегування працівникам частини завдань, що розвиває здатність персоналу приймати рішення, брати на себе відповідальність.

Керівник будь-якого підрозділу в цих умовах повинен сприяти тому, щоб його підрозділ значною мірою був самоуправляемим.

Самоврядування - процес перетворення людини, усього трудового колективу з об'єкту управління в суб'єкт управлінської діяльності. Це спосіб організації управління, коли колектив сам вирішує питання комплектування, розподілу функціональних обов'язків, спільного заробітку. Самоврядування неможливе без прояву активності кожним учасником цього колективу.

Особливість самоврядування - підвищувати вимоги до усіх працівників. Колективи працівників є не лише ланками ієрархічної структури, часто вони стають робочими або управлінськими командами, що є ще однією формою активізації людських ресурсів.

Якості, необхідні працівникам в процесі самоврядування : 1) уміння працювати спільно; 2) оперативність; 3) відповідальність; 4) міжособова комунікація.

Основні характеристики команди : 1) команда має загальну історію, упродовж якої нею виробляються загальні правила поведінки і стосунків; 2) у учасників команди однакові ціннісні орієнтири; 3) команди стають основою прояву активності особи.

Підбір людей для роботи у складі команди, відповідна їх підготовка, залучення до роботи і об'єднання усіх працівників - це якраз і є заходи по створенню умов активізації людських ресурсів.

Умови для активності працівників команди :

1) уміння швидко і правильно оцінювати ситуацію;

2)об'єднання індивідуальних професійних і інтелектуальних здібностей; 3) створення умов для використання нових способів, методів, прийомів і технологій роботи, які дозволяють в цілому команді пристосовуватися до невідомого майбутнього, ефективно використати розсіяні серед людей неявні знання для досягнення ефективності виробництва.

Для роздумів:

  1. 44.ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА
  2. 41.АКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
  3. 42.РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
  4. 8.САМОВРЯДУВАННЯ І САМОРЕГУЛЮВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
  5. 17.СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ
  6. 78.СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  7. 40.ПОНЯТТЯ І СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ
  8. 40.БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
  9. 63.РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
This entry was posted in Теорія управління - частина третя. Bookmark the permalink.