24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ

Ухвалення рішення - складний і відповідальний етап процесу управління, що полягає у виборі найбільш раціонального шляху досягнення встановленої мети.

Ознаки управлінського рішення : 1) приймається за наявності мети управління, встановленого критерію ефективності процесу управління і безлічі альтернативних способів досягнення мети або варіантів дій, що управляють, забезпечують досягнення призначеної мети; 2) є результатом виконання одного з етапів процесу управління і включає вибраний раціональний(чи оптимальний) спосіб досягнення мети, або варіант дій, що управляють, на об'єкт управління, для досягнення поставленої мети; 3) може періодично коригуватися при зміні мети(завдання) управління і появі нових умов в обстановці довкілля.

Управлінське рішення на підприємстві - це дії суб'єкта управління(індивідуума або групи), що визначають програму діяльності колективу по ефективному дозволу назрілої проблеми на основі знань об'єктивних законів функціонування керованої системи і аналізу даних про її стан.

Суть діяльності по виробленню управлінського рішення - розробка найкращого варіанту дій з досягнення поставлених цілей.

Розробка управлінського рішення є видом управлінської діяльності.

Основні складові процесу розробки управлінського рішення : діяльність має бути спланована, організована, повинен здійснюватися контроль за її ходом і якістю. В цілому, при здійсненні функцій управління повинна створюватися підсистема, що управляє, покликана здійснити управління досягненням мети, т. е. процеси виконання завдань управління і цільові управлінські організації, покликані здійснювати ці процеси.

Основні етапи процесу вироблення рішення :

1. Усвідомлення завдання і розробка попереднього рішення на створення процесу розробки рішення.

2.Уточнення рішення на створення процесу розробки рішення, планування роботи, створення системи контролю за процесом і якістю розробки рішення. 3. Уточнення і деталізація завдань, визначення заходів, які необхідно здійснити, для досягнення поставлених цілей. 4. Аналіз чинників зовнішньої і внутрішньої середовищ, що роблять вплив на досягнення мети. 5. Прогнозне моделювання діяльності по досягненню мети. 6. Узгодження проекту рішення з виконавцями. 7. Вибір одного з варіантів рішення і доведення його до виконавців.

Зміст рішення - короткий виклад прийнятого варіанту по досягненню мети. Рішення повинне передбачати організацію взаємодії, забезпечення і оперативного контролю процесів реалізації рішення. Воно повинне включати завдання, які необхідно виконати виконавцям : на нижчих рівнях ієрархії - це завдання по здійсненню, реалізації самого рішення, на більш високих рівнях - завдання по здійсненню планування, організації, мотивації, комунікації і контролю.

Для роздумів:

  1. 26.УТОЧНЕННЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ І ЯКІСТЮ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(2-И І 3-И ЕТАПИ)
  2. 25.УСВІДОМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ І РОЗРОБКА ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РІШЕННЯ(1-И ЕТАП)
  3. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  4. 29.УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ВИКОНАВЦЯМИ(6-Й ЕТАП). ВИБІР ОДНОГО З ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ І ДОВЕДЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАВЦІВ(7-И ЕТАП)
  5. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  6. 45.ПОНЯТТЯ І СУТЬ ІНФЛЯЦІЇ
  7. 53.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЇ
  8. 33.ІНТУЇТИВНІ І ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
  9. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
This entry was posted in Теорія управління - частина друга. Bookmark the permalink.