13.СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

Функція управління - орієнтованість управлінської дії на об'єкт управління, керовану систему. Функції управління виражають зміст управлінської дії - суть управлінських стосунків. Функція управління схильна до логічного алгоритму, строгої послідовності регламентованих дій.

Особливості функцій управління :

1.Виділення в управлінні окремих функцій - об'єктивний процес, обумовлений розвитком виробництва і ускладненням його управління.

2.Природно-научною основою формування і розвитку функцій управління є розподіл громадської праці в цілому і у сфері управлінської діяльності зокрема.

3.Рушійною силою зміни функцій управління є необхідність підвищення ефективності управлінської праці і керованої системи.

4.Функції управління обумовлені керованою(об'єкт управління) і такою, що управляє(суб'єкт управління) підсистемами, що діють законами науки управління, використовуваними принципами управління і стосунками, що склалися в системі управління.

5.Організація управління і розподіл управлінської праці, вибір і поліпшення організаційної структури управління, використання методів і засобів управління, інформаційних технологій, підготовка і розставляння кадрів та ін. відбувається з урахуванням складу і змісту функцій управління.

6.Будь-яка функція управління реалізується у взаємозв'язку і взаємодії з іншими функціями управління.

Загальні функції управління

Різні автори виділяють свої переліки загальних функцій управління. ТакА. Файоль виділив: передбачення, планування, організацію, координацію, контроль.

До основних «вітчизняних» функцій відносять: целеполагание, організацію, регулювання, активізацію, контроль.

Інші автори виділяють три групи функцій менеджменту : загальні функції(формування цілей, планування, організація і контроль); соціально-психологічні - пов'язані в основному з характером виробничих стосунків в колективі(делегування і мотивація); технологічні функції - види діяльності, що становлять зміст технології праці менеджера(ухвалення рішень, комунікація).

Найбільш популярною класифікацією вважається класифікація, ця М. Месконом. Автор вважає, що процес управління складається з функцій планування, організації, мотивації і контролю. Ці функції об'єднані єднальними процесами комунікації і ухвалення рішень, а керівництво(лідерство) розглядається як самостійна діяльність.

Загальні функції управління є обов'язковими для будь-якої організаційної системи, але виділяють ще і конкретні(спеціальні) функції управління. До них відносять: функції управління ресурсами(управління запасами, персоналом, фінансами); функції управління процесами(управління виробництвом, збутом, маркетингом, матеріально-технічним постачанням); функції управління результатами(управління продуктивністю, якістю, витратами).

Для роздумів:

  1. 45.ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  2. 5.СУТЬ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
  3. 14.ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  4. 1.ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
  5. 6.УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
  6. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  7. 3.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІЛ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ Ф. ТЕЙЛОРА І АДМІНІСТРАТИВНОЇ ШКОЛИ А. ФАЙОЛЯ
  8. 16.ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ
  9. 24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ
This entry was posted in Теорія управління - частина перша. Bookmark the permalink.