11.ПОНЯТТЯ МЕТИ

Мета - варіант потреби, вибраний з безлічі альтернатив, сформульованих на основі спеціального знання.

Потреба - категорія об'єктивна.

Мета - суб'єктивна категорія, визначувана досвідом, що мається. Мета є конкретним вираженням потреби, сформульованої на основі досвіду, що мається, і визначає точне функціонування формованої системи.

Результат - міра досягнення конкретної мети, т. е. міра задоволення потреби.

Процес реалізації потреби має альтернативні рішення.

Потреба - це: 1) те, що об'єктивно зв'язує людину із зовнішнім середовищем і є умовою життєдіяльності і існування людини; 2) об'єктивно властиві живому організму вимоги умов, потрібних для його збереження і розвитку.

Для людей вона є рушійною силою поведінки, певною залежністю людини від зовнішнього світу.

Мета - уявлення про модель майбутнього результату, здатного задовольнити потребу при наявних можливостях.

Основні властивості мети :

•мета конкретна;

•вибір мети заснований на конкретній потребі індивіда або товариства;

•мета залежить від потреби і є в цьому процесі її прямим слідством;

•мета має елемент невизначеності, що призводить до розузгодження фактично отриманого результату і тієї моделі, яка була сформована;

•існування невизначеності в початковій моделі робить мету засобом оцінки майбутнього результату.

Вважається, що вимога(припис, директива) «вищестоящої» організації безумовна для «нижчестоячої», і тому автоматично трансформується в мету для нього, яку слід виконати. На практиці існують наступні варіанти трансформації вимоги в мету:

1.Вимога не обмежує умови реалізації. В цьому випадку соціальному елементу треба формувати мету, створити умови, які привели б до необхідного результату.

2.Вимога визначає усі елементи мети. В цьому випадку «проблема вибору» повністю відсутня.

3.Вимога пропонує тільки точні параметри моделі результату. Соціальний елемент має повну свободу вибору у рамках наявних у розпорядженні засобів. В цьому випадку позначена модель входитиме до складу сукупної мети, а інші компоненти будуть сформульовані на основі його знання у вигляді прийнятого рішення.

4.Вимога не обмежує умови і методи реалізації, але строго означає модель результату і сукупності засобів її реалізації. В процесі досягнення мети, індивід має право використати надані йому засоби для досягнення мети на власний розсуд.

5.Вимога не має ніяких обмежень. В цьому випадку не існує конкретних приписів по усіх компонентах мети.

Для роздумів:

  1. 28.ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ДОСЯГНЕННЮ МЕТИ(5-Й ЕТАП)
  2. 2.ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ
  3. 24.ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ». СУТЬ І ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ПО ВИРОБЛЕННЮ РІШЕННЯ
  4. 27.АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩ, що РОБЛЯТЬ ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ(4-Й ЕТАП)
  5. 58.ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
  6. 21.ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  7. 12.МЕТА УПРАВЛІННЯ
  8. 7.ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ. НОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
  9. 70.ТИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
This entry was posted in Теорія управління - частина перша. Bookmark the permalink.